Tuesday, 12 June 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του υποέργου «Υλοποίηση προγράμματος διαλογής‐
υπηρεσίες ενημέρωσης, περίθαλψης και υποστήριξης ομάδων στόχου» της Πράξης «Υλοποίηση
ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου», η οποία
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013, και λαμβάνοντας υπόψη, την
υπ. αριθμ. 626 28/02/2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος
ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Our principles

  • Free of charge provision of Social Services and Primary Health Care in the areas of therapy and prevention
  • Promotion of solidarity and volunteerism
  • Testimony and per case denunciation of the condition of social groups in danger

Transparency

Respecting the principles of accountability and transparency, we publish the last biennial report our actions.

Αnnual report

Contact Us

  • 57 stournari Str., 10432, Athens (Head offices)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201