ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING)

 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη χαρακτηρίζει τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Πρόγραμμα Εφαρμογή της Νέας Ατζέντας για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων είναι ενταγμένο σε αυτή τη στρατηγική και έχει ως στόχους την υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος είναι δικτύωση σε εθνικό επίπεδο που να καλύπτει όλες τις μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων και με ειδικές ομάδες-στόχο τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης-κατάρτισης-απασχόλησης καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, Ρομά, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι, άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες ή διαμένουν σε απόμακρες περιοχές, φτωχοί, άστεγοι).
Κύριες δράσεις του Προγράμματος είναι σεμινάρια ή/και ομάδες εστίασης για εξειδίκευση των δράσεων, κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που αποβλέπουν, μεταξύ άλλων σε:
 
—αύξηση και  διεύρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση
—βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητισμού και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας
—αύξηση της παροχής εκπαίδευσης σε ενήλικους και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη μάθηση ως μέσου ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής στην κοινότητα και την κοινωνία 
—ευαισθητοποίηση και παροχή κινήτρων, ιδίως σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να ολοκληρώσουν τη μέση εκπαίδευση 

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play