ΔΡΑΣΗ 2.1/2013 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ONE STOP SHOPS)»

H CMT Προοπτική, η PRAKSIS και η Δήμητρα Ε.Σ. σχεδίασαν και υλοποίησαν το Έργο 2.1/13 «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χώρων με έμφαση στις υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shops)», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.

Το Έργο 2.1/13 ανήκει στην Δράση 2.1/13: «Μελέτες – Έρευνες στους τομείς της μετανάστευσης και ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ» της Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Πολιτών Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2013

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του έργου
Η εθνική πολιτική ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) στοχεύει στην εμπέδωση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ταυτόχρονα συνάδει απόλυτα με τις ανάγκες της χώρας μας, καθώς και με τους επιχειρησιακούς στόχους που τις εκπληρώνουν, όπως έχουν αναδειχθεί και αποτυπωθεί στο Πολυετές Πρόγραμμα 2007-2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.). Επιπρόσθετα, συνάδει με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης και την Αναμόρφωση του Ασύλου.

Σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα 2007-2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, είναι σημαντικό οι πολιτικές ένταξης να λαμβάνουν υπόψη τα ευρήματα και τα αποτελέσματα ερευνών προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών.

Οι γενικότεροι στόχοι του Έργου αφορούσαν στην ενημέρωση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα, στην αξιολόγηση των δημοσίων δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών και στη διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, στόχος ήταν η βελτίωση των πολιτικών αδειοδότησης και ένταξης προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών. Ακόμα, το Έργο αποσκοπούσε στον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών στις υφιστάμενες δομές και παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Δράσεις του έργου
Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις

 • Καταγραφή και χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών.
 • Εντοπισμός και αποτύπωση των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.
 • Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των νεοσυσταθέντων υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shops)
 • Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες μίας στάσης ή one stop shops των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, όπως ιδρύθηκαν με το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/τ.Α’/30.09.2011).
 • Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιολόγηση των νεοσυσταθέντων αυτών υπηρεσιών μιας στάσης για την αποτύπωση τυχόν προβλήματα, κενών και δυσλειτουργιών (π.χ. υλικοτεχνικές υποδομές, προσωπικό κ.λπ.), τον προσδιορισμό των ελλείψεων όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες τρίτων χωρών (π.χ. καθυστέρηση έκδοσης αδειών) και την διατύπωση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων και την πιθανή παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.

Έρευνες και Μελέτες
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι συνεργαζόμενοι φορείς σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό ερευνητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές έρευνες πεδίου.

 • Ποσοτική έρευνα για την καταγραφή και χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών.
 • Ποσοτική έρευνα σε στελέχη των υπηρεσιών μιας στάσης
 • Ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, όπως ΜΚΟ, σύλλογοι και οργανώσεις μεταναστών
 • Προσωπικές συνεντεύξεις σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν ωφεληθεί ή ωφελούνται από τις υπηρεσίες μιας στάσης
 • Προσωπικές συνεντεύξεις σε εκπροσώπους κεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Προσωπικές συνεντεύξεις σε στελέχη υπηρεσιών μιας στάσης
 • Συγκριτική έρευνα σχετικά με :

α) ανάλογες δομές άλλων κρατών μελών της ΕΕ (π.χ. Πορτογαλίας/Ισπανίας) αξιοποιώντας περαιτέρω τα ευρήματα για τη σύνταξη προτάσεων καλών πρακτικών, και
β) με τη διαδικασία αδειοδότησης για τη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών πριν και μετά το Ν. 4018/2011 με τον οποίο ιδρύθηκαν οι υπηρεσίες μιας στάσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας.

Αποτελέσματα του Έργου

 • Επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα.
 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των δημοσίων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και αξιολόγηση των πρακτικών και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν
 • Έκθεση με τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών
 • Ευρεία δημοσιότητα των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στελεχών και φορέων

Περισσότερες πληροφορίες στο http://migrationservices.gr/

ete yp esot euro

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play